DBfK Regionalverband Südost, Bayern-Mitteldeutschland, e.V.